شماره‌های پیشین نشریه

نشریه «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر» یکی از نشریات انتشارت دانشگاه گیلان است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیئت تحریریه منتشر می‌شود. پروانه انتشار مجله «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر» از سوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره 91306 مورخ 1400/10/27 صادر شده است.

 

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

ناشر: دانشگاه گیلان

زبان نشریه: فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی

داوری: دوسو ناشناس

فرآیند داوری: تخصصی و حداقل دو داور 

زمان داوری: دو ماه

وضعیت چاپ: الکترونیکی

دسترسی رایگان و آزاد (Open Access)

 

 

کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش، رد،گواهی پذیرش و  انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت می‌پذیرد. 

 

مطالعات میان‌رشته‌ای، رویکردی است که بیانگر تعامل و پیوند میان دانش‌ها، روش‌ها و ابزارهای مختلف میان دو یا چند رشتۀ مختلف بوده که در دهه‌های اخیر مورد توجه جدی مراکز دانشگاهی جهان قرار گرفته است. رسالت و اولویت نشریۀ «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر»، انتشار پژوهش‌های نو و روش‌مندی است که در جهت تلفیق و تعامل دانش‌ها، تجارب، روش‌ها و نظریه‌های رشته‌های مختلف با حوزه‌های هنر و معماری باشد.

 

شناسنامه نشریه