اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین عابددوست

پژوهش هنر، هنرهای تجسمی دانشیار ارتباط تصویری، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~habeddost
habeddostguilan.ac.ir
0000-0001-6413-9130

سردبیر

نرگس ذاکر جعفری

پژوهش هنر، موسیقی دانشیار موسیقی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nargeszakeri
nargeszakeriguilan.ac.ir
0000-0002-5692-3221

مدیر اجرایی

محمد زریابی

ارتباطات، برندسازی دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه شاهد

zaryabishahed.ac.ir
0000-0003-3697-7035

اعضای هیات تحریریه

ناصر فکوهی

انسان‌شناسی، علوم اجتماعی استاد انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~nfakohi
nfakohiut.ac.ir
0000-0002-6167-6800

حمیدرضا شعیری

نشانه- معناشناسی استاد زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shairi
shairimodares.ac.ir

بهمن نامور مطلق

مطالعات تطبیقی، ادبیات دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی

lah.sbu.ac.ir/~b_nmotlagh
bnmotlaghyahoo.fr

ساسان فاطمی

موسیقی‌شناسی استاد موسیقی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sfatemi/thesis
sfatemiut.ac.ir

ابوالقاسم دادور

باستان‌شناسی و تاریخ تمدن استاد پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/dadvar/
a.dadvaralzahra.ac.ir

احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~razi
raziguilan.ac.ir

سید غلامرضا اسلامی

معماری استادمعماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

arch.ut.ac.ir/~gheslami
gheslamiut.ac.ir

محمدباقر قهرمانی

هنرهای نمایشی دانشیار هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mbgh
mbghut.ac.ir

عباس پناهی

تاریخ ایران دانشیار، پژوهشکده گیلان‌شناسی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~apanahi
ab.panahi76gmail.com

نرگس ذاکر جعفری

پژوهش هنر، موسیقی دانشیار موسیقی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nargeszakeri
nargeszakeriguilan.ac.ir
0000-0002-5692-3221

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رینهارد کوپیتز

اتنوموزیکولوژی استاد دانشگاه هانوفر

www.hml.hmtm-hannover.de/de/personen/prof-dr-reinhard-kopiez/
reinhard.kopiezhmtm-hannover.de

رایموند فوگلز

اتنوموزیکولوژی استاد، دانشگاه هیلدسهایم آلمان

www.uni-hildesheim.de/sustainability/index.php/profile/raimund-vogels/
cwm_vogelsuni-hildesheim.de

ویراستار انگلیسی

اردلان افلاکی

معماری استادیار معماری، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~ar.aflaki
ar.aflakiguilan.ac.ir

ویراستار ادبی

سارا هاشمی

ادبیات فارسی دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

hashemi.sara84yahoo.com