اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین عابددوست

پژوهش هنر، هنرهای تجسمی استادیار گرافیک، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~habeddost
habeddostguilan.ac.ir
0000-0001-6413-9130

سردبیر

دکتر نرگس ذاکر جعفری

پژوهش هنر، موسیقی دانشیار موسیقی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nargeszakeri
nargeszakeriguilan.ac.ir
0000-0002-5692-3221

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر فکوهی

انسان‌شناسی، علوم اجتماعی استاد انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~nfakohi
nfakohiut.ac.ir
0000-0002-6167-6800

دکتر حمیدرضا شعیری

نشانه- معناشناسی استاد زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shairi
shairimodares.ac.ir

دکتر بهمن نامور مطلق

مطالعات تطبیقی، ادبیات دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی

lah.sbu.ac.ir/~b_nmotlagh
bnmotlaghyahoo.fr

دکتر ساسان فاطمی

موسیقی‌شناسی استاد موسیقی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~sfatemi/thesis
sfatemiut.ac.ir

دکتر ابوالقاسم دادور

باستان‌شناسی و تاریخ تمدن استاد پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/dadvar/
a.dadvaralzahra.ac.ir

دکتر احمد رضی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~razi
raziguilan.ac.ir

دکتر سید غلامرضا اسلامی

معماری استادمعماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

arch.ut.ac.ir/~gheslami
gheslamiut.ac.ir

دکتر محمدباقر قهرمانی

هنرهای نمایشی دانشیار هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mbgh
mbghut.ac.ir

دکتر عباس پناهی

تاریخ ایران دانشیار، پژوهشکده گیلان‌شناسی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~apanahi
ab.panahi76gmail.com

دکتر نرگس ذاکر جعفری

پژوهش هنر، موسیقی دانشیار موسیقی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nargeszakeri
nargeszakeriguilan.ac.ir
0000-0002-5692-3221

ویراستار انگلیسی

دکتر علی‌اکبر سالاری‌پور

شهرسازی استادیار شهرسازی، دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~salaripour
salaripourguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر رینهارد کوپیتز

اتنوموزیکولوژی استاد دانشگاه هانوفر

www.hml.hmtm-hannover.de/de/personen/prof-dr-reinhard-kopiez/
reinhard.kopiezhmtm-hannover.de

دکتر رایموند فوگلز

اتنوموزیکولوژی استاد، دانشگاه هیلدسهایم آلمان

www.uni-hildesheim.de/sustainability/index.php/profile/raimund-vogels/
cwm_vogelsuni-hildesheim.de

ویراستار ادبی نشریه

سارا هاشمی

ادبیات فارسی دانشجوی ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

hashemi.sara84yahoo.com

ویراستار ادبی

سارا هاشمی

ادبیات فارسی دانشجوی ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان

hashemi.sara84yahoo.com