فرایند پذیرش مقالات

ارزیابی مقالات

مقاله‌های ارسالی نخست توسط سردبیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت مناسب تشخیص دادن با چهارچوب‌های علمی نشریه و رعایت راهنمای نگارش مقالات، توسط سه داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی می‌شوند و پس از فرایند داوری مورد ارزیابی هیئت تحریریه واقع می‌شوند. تأیید نهایی مقاله منوط به تأیید حداقل دو داور و هیئت تحریریه نشریه است. فرایند داوری کاملاً محرمانه و دوسو کور است و مراحل پیگیری وضعیت مقاله توسط مسؤل مکاتبات در سامانه نشریه قابل رؤیت است.