اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌اندازهای نشریه:

ــ ترویج و غنای علمی دانش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مختلف هنر؛

ــ گسترش مباحث جدید در تعامل و پیوند منطقی بین رشته‌های هنر و سایر دانش‌ها به‌ویژه علوم انسانی؛

ــ بسط نظریه‌پردازی در رشته‌های هنر با تأکید بر دانش‌های نظری سایر علوم؛

ــ گسترش تعامل و گفتمان میان شاخه‌های مختلف هنر.