اصول اخلاقی انتشار مقاله

ملاحظات اخلاقی نویسندگان: 

1ـ مقاله‌ ارسال‌شده نباید قبلاً در نشریه دیگر و مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده‌باشد و یا همزمان به مجله و همایش دیگر ارسال شود. در صورت پذیرش نهایی، مقاله نباید در جای دیگر چاپ شود.

2ـ صداقت و امانت‌داری علمی باید توسط نویسندگان رعایت شود. هرگونه استفاده از منابع دیگر باید با قید منبع ذکر شود.

3ـ مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان، بر عهده نویسندۀ مسئول است و مکاتبات و تماس‌های نشریه با ایشان خواهد بود. مجله، مسئولیتی در قبال دعاوی سایر نویسندگان ندارد.

4ـ در مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، ذکر تاریخ انجام پژوهش، نام استادان راهنما و مشاور، دانشگاه یا سازمان مربوط و منابع مالی و اعتباری طرح پژوهشی الزامی است.

5ـ مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است و دیدگاه‌های نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه نشریه نیست.‌

6ـ نشریه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر، جهت پرهیز از هرگونه سرقت علمی، از نرم‌افزار مشابهت‌یاب استفاده می‌کند.